Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez TeamCo Cloud, w szczególności w ramach strony internetowej TeamCo Cloud oraz w związku ze świadczeniem usług rekrutacyjnych na rzecz kandydatów, którzy poszukują pracy przy wsparciu TeamCo Cloud. Dotyczy to zwłaszcza osób, które składają dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej TeamCo Cloud.

Administratorem danych osobowych jest Teamco Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22, 00-133,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001021732, NIP 5252946133, REGON 524624858 (dalej TeamCo Cloud lub Administrator).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

 • Adres korespondencyjny: Teamco Cloud Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

 • kontakt e-mail: lciezki@teamco.cloud

I. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów

Jeżeli jesteś Kandydatem, który poszukuje pracy i korzysta w tym zakresie z pomocy TeamCo Cloud, zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i akceptujesz Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną. W takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia pomiędzy nami a Tobą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 2. świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie,

 3. rozpatrywania ewentualnych, zgłaszanych przez Ciebie reklamacji, dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną,

 4. utrzymania pomiędzy nami a Tobą bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze świadczonymi przez nas usługami drogą elektroniczną.

Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w związku z powyższymi celami jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dodatkowo, jeśli w ramach dokumentów rekrutacyjnych zawrzesz informacje dodatkowe, takie jak Twoje zdjęcie, informacje o zainteresowaniach lub inne dane, które nie zostały wskazane w treści Kodeksu pracy oraz naszego Regulaminu, będą one przetwarzane w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą na przetwarzanie tych danych, tj. stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Zgoda taka może zostać wyraźnie zamieszczona w treści CV lub udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające – tzn. wysłanie CV z określonymi informacjami do TeamCo Cloud.

Niezależnie od powyższego, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami czy też przeciwdziałania działaniom niezgodnym z Regulaminem TeamCo Cloud lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Prawną podstawą do prowadzenia tego rodzaju działań jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje na to, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. Takim prawnie uzasadnionym interesem administratora (TeamCo Cloud) jest właśnie zapobieganie nadużyciom, łamaniu regulaminu i przepisów prawa, jak również dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

II. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z formularza kontaktowego w zakładce kontakt lub odwiedzasz nasze fanpage w ramach mediów społecznościowych, również możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie może obejmować w szczególności dane o Twoim urządzeniu, przeglądarce internetowej, dostawcy usług dostępu do Internetu, adresie IP, dane związane z Twoim kontem w ramach mediów społecznościowych (imię, nazwisko, wizerunek) jak również dane zapisane w ramach plików cookies.

Dodatkowo, jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem danych na naszej stronie internetowej, takich jak adres e-mail, podany numer telefonu, albo czat uruchomiony w ramach strony internetowej, również możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Przetwarzamy Twoje dane osobowe również gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych – np. czatu na Facebooku albo Linkedin.

W każdym z tych przypadków podstawą do przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, tzn. przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia. Prawnie uzasadniony interes Administratora w tym wypadku obejmuje:

 • utrzymanie strony internetowej TeamCo Cloud i zapewnienie prawidłowego działania tej strony, przeciwdziałanie błędom i usterkom,

 • analizę ruchu w ramach naszej strony internetowej,

 • możliwość kontaktu osób odwiedzających stronę internetową TeamCo Cloud z przedstawicielami TeamCo Cloud i odpowiadanie na wiadomości w tym zakresie,

 • utrzymanie fanpage czy company page TeamCo Cloud w ramach portali społecznościowych i prowadzenie działań marketingowych dotyczących działalności Administratora,

 • umożliwienie osobom odwiedzającym naszą stronę i fanpage w mediach społecznościowych kontaktowanie się z TeamCo Cloud za pomocą mediów społecznościowych.

III. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

W celu prawidłowego świadczenia usług przez TeamCo Cloud korzystamy z pomocy zewnętrznych usługodawców. Niektórzy z nich mogą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające, inni działają jako odrębni administratorzy danych. Są to następujące podmioty:

 1. podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe oraz serwerowe, dotyczące strony internetowej i poczty elektronicznej – OVH Sp. z o.o.,ul. Swobodna 1,50-088 Wrocław KRS 0000220286

 2. podmiot świadczący na naszą rzecz usługi umożliwiające implementację wtyczki Facebooka w ramach naszej strony internetowej oraz umożliwiający działanie naszego fanpage na Facebooku, co pozwala nam na prowadzenie działań marketingowych w ramach portalu społecznościowego Facebook – Facebook, Inc z siedzibą w Menlo Park, Kalifornii oraz Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandii,

 3. podmiot świadczący na naszą rzecz usługi umożliwiające działanie naszego fanpage na portalu społecznościowym LinkedIn - LinkedIn Corp. z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornii,

 4. podmiot świadczący usługi umożliwiające zbieranie danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej Administratora (Google Analytics) - Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii.

Z uwagi na to, że część podmiotów, wskazanych powyżej (odbiorców danych) posiada swoja siedzibę w USA, informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wyłącznie takim podmiotom, które zawarły specjalne umowy dotyczące przekazywania danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zawierające Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy korzystasz z usług TeamCo Cloud jako Kandydat do pracy, możemy przekazywać Twoje dane osobowe do potencjalnych Pracodawców. Robimy to tylko w sytuacji gdy ocenimy, że Twoja kandydatura odpowiada wymaganiom potencjalnego Pracodawcy i istnieją szanse nawiązania współpracy pomiędzy Tobą a takim Pracodawcą (zatrudnienia). W takim przypadku Pracodawca staje się odrębnym administratorem Twoich danych osobowych. Dbamy o to aby nasi kontrahenci (Pracodawcy) byli zobowiązani do zapewnienia odpowiednio wysokich standardów dotyczących przetwarzania danych i przetwarzali je zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy.

IV. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługodawcę przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej pomiędzy nami a Tobą – co do zasady wynosi on 3 miesiące, jeśli chcesz brać udział jedynie w aktualnie prowadzonych rekrutacjach lub jeden rok, jeśli wyraziłeś wolę brania udziału również w przyszłych rekrutacjach. Dane te mogą być przechowywane dłużej jedynie wyjątkowo, w przypadku konieczności zapobiegania oszustwom lub nadużyciom czy też spełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa, w szczególności dotyczących odpowiedzialności karnej bądź też odszkodowawczej– nie dłużej niż przez 5 lat od momentu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz.

Dane w zakresie plików cookies przechowywane są na Twoim urządzeniu przez okres do 24 miesięcy od Twojej ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej.

W sytuacji gdy kontaktujesz się z nami za pomocą danych podanych na naszej stronie internetowej lub przez nasze fanpage w ramach mediów społecznościowych, przetwarzamy Twoje dane przez okres trwania kontaktu oraz do upływu 3 miesięcy od jego zakończenia.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w sytuacji gdy komentujesz lub lubisz nasze wpisy w ramach mediów społecznościowych lub obserwujesz nasze fanpage (Facebook) czy Company Page (LinkedIn). W takim wypadku przetwarzanie trwa tak długo jak długo obserwujesz nasz fanpage czy company page lub jak długo komentarz jest zamieszczony na naszym fanpage czy company page.

V. Prawa, które Ci przysługują:

Jako użytkownik naszej strony lub Kandydat, który przesyła nam dokumenty rekrutacyjne, masz prawo do:

 1. żądania od nas dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą,

 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,

 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innych usługodawców.

Dodatkowo, masz prawo cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody. Dotyczy to w szczególności danych zawartych w CV, które nie są wskazane bezpośrednio w treści Kodeksu pracy. Pamiętaj, że w przypadku cofnięcia zgody w tym zakresie również potencjalni Pracodawcy będą musieli je usunąć i nie będą mogli ich przetwarzać.

Wskazujemy, że niepodanie przez Ciebie danych osobowych może skutkować niemożnością zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a tym samym niemożnością korzystania z usług TeamCo Cloud.

VI. Pliki cookies

Tak jak wskazaliśmy powyżej, w ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez osobę odwiedzającą stronę i dostosować działanie strony internetowej indywidualnie każdemu z użytkowników. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia.

Informujemy Cię, że masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu naszych plików cookies do swojego urządzenia. Zastrzegamy jednak, że w przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z naszej strony internetowej może mieć charakter ograniczony.

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiana ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, może być dokonana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.