§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady współpracy pomiędzy Teamco Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22, 00-133,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001021732, NIP

5252946133, REGON 524624858 (dalej TeamCo Cloud), a osobami fizycznymi, które poszukują pracy i korzystają z usług TeamCo Cloud, polegających na:

 1. pośrednictwu w poszukiwaniu pracy,

 2. doradztwie personalnym,

 3. poradnictwu zawodowym.

 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony przez TeamCo Cloud w celu spełnienia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) i stanowi Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy TeamCo Cloud a Kandydatem, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin stanowi wiążącą umowę zawieraną pomiędzy TeamCo Cloud a Kandydatami, korzystającymi z usług TeamCo Cloud, która określa prawa i obowiązki obu Stron Umowy. TeamCo Cloud i Kandydat będą współpracowali zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Komunikacja pomiędzy Stronami, mająca na celu realizację umowy zawartej na podstawie Regulaminu, odbywać się będzie za pomocą za pomocą dostępnych kanałów teleinformatycznych miedzy innymi email, Social Media, telefon czy też spotkań bezpośrednich

§ 2. Słowniczek

 1. Określone poniżej terminy, zapisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin;

  2. TeamCo Cloud – rozumie się przez to Teamco Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22, 00-133, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001021732, NIP 5252946133, REGON 524624858

  3. Kandydat – rozumie się przez to każdą osobę, którą zdecydowała się skorzystać z usług TeamCo Cloud, polegających na pośrednictwu w poszukiwaniu pracy, doradztwu personalnym i poradnictwu zawodowym,

  4. Strona – rozumie się przez to TeamCo Cloud lub Kandydata,

  5. Pracodawca –rozumie się przez to podmiot, z którym współpracuje TeamCo Cloud, na podstawie odrębnej umowy, poszukujący pracowników lub innych osób, z którymi chce nawiązać współpracę,

  6. Proces rekrutacyjny – rozumie się przez to wszelkie działania podejmowane przez TeamCo Cloud polegające na pozyskiwaniu informacji, kontaktów, weryfikacji i ocenie Kandydatów oraz Przedstawieniu Kandydata Pracodawcy na określone stanowisko, w celu Zatrudnienia Kandydata przez Pracodawcę,

  7. Przedstawienie – rozumie się przez to wszelkie działania podejmowane przez TeamCo Cloud polegające na przekazaniu informacji o Kandydacie na rzecz Pracodawcy, w celu Zatrudnienia Kandydata przez Pracodawcę,

  8. Zatrudnienie – przez pojęcie to rozumie się nawiązanie stosunku pracy, rozpoczęcie współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług czy też umowę o dzieło), nawiązanie współpracy dotyczącej stażu, praktyk czy też podjęcie współpracy z Kandydatem jako osobą prowadzącą działalność gospodarczą (b2b) przez Klienta lub Podmiot powiązany z jednej strony i Kandydata z drugiej strony jak również podpisanie listu intencyjnego bądź umowy przedwstępnej przez Pracodawcę z Przedstawionym Kandydatem,


 1. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. W niniejszym Regulaminie wyrażenia określone w liczbie pojedynczej odnoszą się także do liczby mnogiej i odwrotnie, chyba że wyraźnie wskazano wyjątek od tej zasady.

§ 3. Przedmiot umowy

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu TeamCo Cloud świadczy na rzecz Kandydata usługi drogą elektroniczną, polegające na wsparciu w procesie poszukiwania pracy (pośrednictwu pracy). Na podstawie odrębnych ustaleń Stron, dokonanych w formie elektronicznej, TeamCo Cloud może świadczyć na rzecz Kandydata również usługi z zakresu doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego.

 2. Wysłanie przez Kandydata dokumentów rekrutacyjnych do TeamCo Cloud (w tym w szczególności CV, profil LinkedIn, profil Trailhead) oraz zaakceptowanie przez Kandydata postanowień niniejszego Regulaminu uznawane jest za zlecenie przez Kandydata prowadzenia Procesu rekrutacyjnego przez TeamCo Cloud, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. TeamCo Cloud wskazuje, że współpracuje z wieloma Pracodawcami, co może mieć wpływ na charakter świadczonych usług na rzecz Kandydata. Kandydat ma prawo do wskazania TeamCo Cloud czy chce brać udział w Procesie rekrutacyjnym dotyczącym tylko jednego Pracodawcy lub procesach rekrutacyjnych prowadzonych na rzecz większej ilości Pracodawców.

 4. TeamCo Cloud nie przysługuje żadne wynagrodzenie od Kandydata w wyniku realizacji przedmiotowej umowy.

 5. TeamCo Cloud wskazuje, że w związku z Procesem rekrutacyjnym może zaistnieć konieczność poniesienia przez Kandydata dodatkowych kosztów, np. kosztów przejazdu na spotkanie rekrutacyjne, rozmowę kwalifikacyjną z Pracodawcą lub kosztów przesłania określonych dokumentów rekrutacyjnych. TeamCo Cloud nie ponosi tych kosztów i nie

  zapewnia ich ewentualnego zwrotu na rzecz Kandydata, niezależnie od tego czy Proces rekrutacyjny zakończy się Zatrudnieniem czy też nie.

 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma charakteru umowy o określony rezultat Procesu rekrutacyjnego. TeamCo Cloud świadczy usługi w sposób staranny, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności, nie gwarantuje jednak, że będzie w stanie doprowadzić do Zatrudnienia Kandydata.

§ 4. Charakter świadczonych usług

 1. TeamCo Cloud prowadzi Proces rekrutacyjny na zlecenie Kandydata. W zależności od wyboru Kandydata, Proces rekrutacyjny może dotyczyć:
  1. aplikowania na konkretne stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, zamieszczonym przez TeamCo Cloud, w związku z współpracą pomiędzy TeamCo Cloud a konkretnym Pracodawcą,

  2. złożenia dokumentów rekrutacyjnych na rzecz TeamCo Cloud bez wskazywania konkretnej rekrutacji – w takim wypadku TeamCo Cloud przeanalizuje treść dokumentów rekrutacyjnych i oceni czy dany Kandydat może wziąć udział w którymś z Procesów rekrutacyjnych prowadzonych na rzecz Pracodawców (klientów TeamCo Cloud). Następnie TeamCo Cloud może dołączyć dokumenty rekrutacyjne do konkretnego Procesu rekrutacyjnego lub kilku konkretnych Procesów rekrutacyjnych. W takim wypadku Kandydat będzie brany pod uwagę w takim Procesie rekrutacyjnym.

 2. TeamCo Cloud ma prawo do samodzielnego decydowania o sposobach prowadzenia Procesów rekrutacyjnych, w tym w szczególności:
  1. samodzielnie dokonywać selekcji Kandydatów i oceniać, którzy z nich mogą zostać uwzględnieni w Procesie rekrutacyjnym dotyczącym konkretnego stanowiska,

  2. samodzielnie przyjmować dokumenty rekrutacyjne od Kandydatów,

  3. samodzielnie tworzyć ogłoszenia dotyczące poszukiwania osób na konkretne stanowiska pracy i umieszczać je w miejscach wybranych przez TeamCo Cloud.

 3. W przypadku gdy Kandydat składa dokumenty rekrutacyjne na rzecz TeamCo Cloud, może określić, czy chce brać udział jedynie w aktualnie prowadzonych Procesach rekrutacyjnych, czy chce aby jego dokumenty rekrutacyjne były uwzględniane również w przyszłych Procesach rekrutacyjnych.

 4. Brak wskazania, czy dany Kandydat chce brać udział również w przyszłych Procesach rekrutacyjnych skutkuje tym, że będą one wykorzystane jedynie w ramach aktualnie prowadzonych przez TeamCo Cloud Procesów rekrutacyjnych.

 5. W sytuacji gdy Kandydat wskaże, że chce być brany pod uwagę również w przyszłych Procesach rekrutacyjnych, może on wskazać okres przez jaki TeamCo Cloud może wykorzystywać dokumenty rekrutacyjne w Procesach rekrutacyjnych. W sytuacji gdy Kandydat nie wskaże takiego okresu, jego dokumenty rekrutacyjne mogą być wykorzystywane przez TeamCo Cloud przez jeden rok od momentu ich złożenia.

 6. Kandydat składa dokumenty rekrutacyjne przez dedykowany formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie internetowej TeamCo Cloud pod adresem: https://www.teamco.cloud

 7. TeamCo Cloud wskazuje, że w sytuacji gdy prowadzi Proces rekrutacyjny na rzecz konkretnego Pracodawcy, będącego klientem TeamCo Cloud, może zamieszczać ogłoszenia dotyczące konkretnych stanowisk pracy w wybranych przez siebie miejscach, takich jak własna strona internetowa, portale ogłoszeniowe czy też portale społecznościowe, np. Facebook lub LinkedIn.

 8. Kandydat powinien w treści dokumentów rekrutacyjnych zawrzeć co najmniej swoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), kontaktowe (adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji lub numer telefonu), datę urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy też przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat może w treści dokumentów rekrutacyjnych zawrzeć również inne, dotyczące go informacje, takie jak wizerunek, zainteresowania, informacje o ukończonych kursach oraz inne informacje mające znaczenie z punktu widzenia procesu rekrutacji. Zawarcie takich danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Kandydata.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na rzecz Kandydata, TeamCo Cloud przetwarza dane osobowe Kandydata zgodnie z przepisami RODO. TeamCo Cloud jest administratorem danych Kandydata, co oznacza, że samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych Kandydata i nie jest w tym zakresie związany poleceniami potencjalnego Pracodawcy.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata zawarte są w treści polityki prywatności, dostępnej na stronie internetowej TeamCo Cloud.

§ 6. Przekazanie danych osobowych Pracodawcy

 1. W przypadku, gdy TeamCo Cloud, w wyniku dotychczasowego Procesu rekrutacyjnego uzna, że dany Kandydat może zostać Przedstawiony, dane Kandydata zostaną przekazane do określonego Pracodawcy. Przekazanie danych Kandydata stanowi element usługi świadczonej drogą elektroniczną na rzecz Kandydata zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Przedstawienie nie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o chęci Zatrudnienia Kandydata i powinno być uznawane za element Procesu rekrutacyjnego.

 3. W związku z Przedstawieniem Kandydata potencjalnemu Pracodawcy, Pracodawca otrzymuje dane osobowe Kandydata. W takiej sytuacji staje się on odrębnym administratorem danych Kandydata. TeamCo Cloud dokłada starań aby Pracodawca był zobowiązany do przetwarzania wskazanych danych wyłącznie w związku z Procesem rekrutacyjnym, nie wykorzystywał ich w innym celu oraz usunął je niezwłocznie po zakończeniu Procesu rekrutacyjnego.

 4. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania Kandydata o przetwarzaniu jego danych osobowych.

 5. TeamCo Cloud informuje Kandydata o Przekazaniu danych potencjalnemu Pracodawcy.

§ 7. Obowiązki stron

 1. TeamCo Cloud jest zobowiązany do działania z należytą starannością, w celu znalezienia jak najlepszej propozycji Zatrudnienia dla Kandydata.

 2. TeamCo Cloud może przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym RODO), Regulaminem oraz zgodnie ze stosowaną przez siebie polityką prywatności, wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej na podstawie Regulaminu.

 3. Kandydat zobowiązany jest do przekazania prawdziwych i rzetelnych danych osobowych oraz do informowania TeamCo Cloud o zmianie jakichkolwiek przekazanych już TeamCo Cloud danych, w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany.

 4. Od momentu Przedstawienia Kandydata danemu Pracodawcy oraz poinformowania o tym Kandydata, Kandydat nie jest uprawniony do prowadzenia samodzielnych działań mających na celu nawiązanie Zatrudnienia z Pracodawcą, któremu Kandydat został Przedstawiony, bez wiedzy TeamCo Cloud.

 5. Strony zobowiązane są zgodnego współdziałania w celu wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności do przekazywania sobie niezbędnych informacji i wyjaśnień.

§ 8. Czas trwania umowy, wypowiedzenie umowy

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony, biegnący począwszy od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych przez Kandydata i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Czas trwania umowy wynosi trzy miesiące. Jednakże, jeżeli Kandydat wyrazi wolę brania udziału również w przyszłych Procesach rekrutacyjnych, czas ten wynosi jeden rok lub inny okres, wyraźnie wskazany przez Kandydata.

 2. Znalezienie Zatrudnienia przez Kandydata u Pracodawcy, któremu TeamCo Cloud przedstawił Kandydata; lub znalezienie innego Zatrudnienia, w wyniku własnych starań Kandydata, nie powoduje rozwiązania niniejszej umowy i TeamCo Cloud wciąż może prowadzić działania obejmujące poszukiwania możliwości Zatrudnienia na rzecz Kandydata, chyba że Kandydat złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie może zostać złożone w formie wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail podany przez drugą Stronę, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu uznaje się za skutecznie złożone w momencie zapisania wiadomości z takim oświadczeniem na serwerze poczty elektronicznej odbiorcy lub w momencie doręczenia oświadczenia odbiorcy.

 4. W wyniku rozwiązania umowy żadnej ze Stron nie przysługuje żadne wynagrodzenie ani zwrot kosztów czy poniesionych nakładów.

 5. Niezależnie od powyższych postanowień, każda ze Stron ma prawo do dochodzenia od drugiej Strony odszkodowania na zasadach ogólnych, związanego z ewentualnym naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przez drugą Stronę.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Kandydatowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez TeamCo Cloud.

 2. Reklamacje należy składać:
  1. pisemnie na adres TeamCo Cloud: Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa lub

  2. pocztą e-mail na adres: lciezki@teamco.cloud

 3. W celu umożliwienia TeamCo Cloud skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Kandydat powinien wskazać w jej treści:
  1. adres e-mail, którym Kandydat posługiwał się podczas złożenia dokumentów rekrutacyjnych poprzez stronę internetową TeamCo Cloud,

  2. imię i nazwisko,

  3. opis zgłaszanych zastrzeżeń,

  4. zakres żądania Kandydata w związku ze złożoną reklamacją.

 4. TeamCo Cloud przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Kandydata o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

 5. TeamCo Cloud zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Kandydatowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Kandydata podczas wysyłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem strony internetowej TeamCo Cloud.

§ 10. Zmiana umowy, postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 2. TeamCo Cloud ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach TeamCo Cloud powinien zawiadomić drugą Stronę co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Druga Strona ma prawo do złożenia oświadczenia o niezaakceptowaniu postanowień nowego Regulaminu, co skutkowało będzie zaprzestaniem świadczenia usług na jej rzecz i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.